Asiakaslehden vaikuttavuus-tutkimus

Miksi tutkia asiakaslehden vaikuttavuutta?


Tutkimuksen avulla pystytään arvioimaan onko lehteen sijoitettu rahasumma investointina kannattava. Arvioiminen ilman tutkimusta olisikin hankalaa, koska tyypillisesti asiakaslehdillä on monenlaisia tavoitteita. Vaikka tärkeintä pitkänaikavälin tavoitetta, myynnin kasvua, on helppo mitata, on hankalaa estimoida jälkikäteen nimenomaan asiakaslehden vaikutusta siihen. Tutkimalla asiakaslehden vaikutuksia asenteisiin ja tietoisuuteen, pystytään arvioimaan myös sen pitkän aikavälin vaikutuksia.  

Millaisia tavoitteita tehokkaalla asiakaslehdellä on?


Asiakaslehden avulla voidaan nostaa ihmisten tietoisuutta yrityksestä ja sen toiminnasta. Tavoitteena on saada sekä potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan yrityksestä ja sen tuotteista, että lujittaa jo olemassa olevien  asiakkaiden sidosta yritykseen. Asiakaslehdessä voidaan myös esitellä yrityksen tuotteita ja toimintaa. Esittelemällä asiantuntemusta ja asiakascasejä voidaan vakuuttaa asiakkaat osaamisesta ja laadusta. Asiakaslehti on myös hyvä brändimarkkinoimisen väline, jossa voidaan tuoda esiin niitä tekijöitä, jotka erottelevat yrityksen kilpailijoista. Hyvin tehtynä asiakaslehti nostaa asiakkaan lojaalisuutta ja vähentää hänen aikeitaan vaihtaa kilpailijalle. Sen avulla voidaan ylläpitää asiakassuhdetta ja lujittaa sitä antamalla hyödyllistä tietoa asiakkaalle.

Olennaista kaikille näille tavoitteille on aikaansaada jokin muutos verrattuna tilanteeseen, missä asiakaslehteä ei ole. Alla yhteenveto tyypillisistä tavoitteistaKuva 1 Tehokkaiden asiakaslehtien tavoitteita

Miksi tavoitteiden miettiminen on olennaista?


Tavoitteiden miettiminen on olennaista siksi, että ne ohjaavat toimintaa tuloksellisempaan suuntaan. On huomattavasti helpompaa suunnitella lehteä ja muutakin markkinointia, kun on selvillä mikä on tärkeää. Pohdinnassa voi käyttää apuna MIRA-TAVOITE metodia:

Kuva 2 Asiakaslehden tehokkuuden parantaminen MIRA-TAVOITE metodin avulla

tärkeää on lähteä liikkeelle tavoitteita. Kun niitä muokkaa mitattaviksi, ne samalla konkretisoituvat. Tämän jälkeen on helppo suunnitella sisältö sellaiseksi, että tavoitteet toteutuvat.  

Miration asiakaslehden vaikuttavuus- tutkimus


Miratio auttaa tekemään tehokkaampia asiakaslehtiä. Miration asiakaslehden vaikuttavuus- tutkimuksessa otetaan kaikki edellä mainitut asiat huomioon. Miratio voi auttaa tarvittaessa muotoilemaan tavoitteita. Tavoitteen asettamisen jälkeen Miratio rakentaa mittarit asiakaslehden tavoitteille. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi lehden saaneiden keskuudessa ovatko he huomanneet lehteä, lukivatko he sitä ja kuinka tarkkaan. Lukijoiden keskuudessa selvitetään miksi he lukivat lehteä ja miten käsitys yrityksestä muuttui lehden lukemisen seurauksena. Ei-lukijoiden keskuudessa selvitetään miksi he eivät lukeneet lehteä ja miten lehden huomaamisen seurauksena (jos on huomannut) käsitys yrityksestä muuttui. Tavoitteista riippuen selvitetään tunnettuuden kasvua, kiinnostuksen lisääntymistä, ostoaikeita, brändimielikuvaa ja brändisuhdetta, asiakasuskollisuuden kasvua ja haluttujen tietojen perillemenoa.Kommentit

Suositut tekstit